Stanovy

Stanovy

 

Podľa zákona číslo 83/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov a doplnkov o združení občanov, vzniká občianske združenie Oprášené krpce, ktoré nadobúda práva zaväzovať sa a konať svojím menom v rozsahu svojej pôsobnosti.

Článok 1

Názov združenia

Podľa dohody členov bol prijatý názov občianskeho združenia Oprášené krpce so sídlom : Pittsburgska 10/1, 010 08 Žilina.

Článok 2

Činnosť zdruŽenia

Cieľom a poslaním združenia je oboznamovať svojich členov a priaznivcov s folklórnymi tradíciami a zvykmi na Slovensku so zameraním na severozápadné Slovensko. Svoju činnosť združenie zameria predovšetkým na ľudový tanec, spev a hudbu.

Článok 3

Členstvo v zdruŽeni

Vznik členstva :

 • Členstvo v občianskom združení Oprášené krpce je individuálne a vzniká podaním prihlášky a následným zaevidovaním člena.

 • Členom sa môže stať každý, bez ohľadu na pohlavie, národnosť, štátnu príslušnosť, rasu, politické a náboženské presvedčenie ak sa stotožňuje so Stanovami a programom združenia.

 • Združenie vedie aktuálnu písomnú evidenciu svojich členov. Túto evidenciu najmenej 3 roky archivuje a na požiadanie ju predloží dozornej a revíznej komisii.

Práva a povinnosti člena :

Člen má právo :

 • Zúčastňovať sa na tvorbe a realizácii programu združenia

 • Voliť a slobodne vyjadrovať svoje názory, predkladať námety a návrhy na zlepšenie práce orgánov združenia

 • Byť volený po dosiahnutí osemnásteho roku veku do všetkých orgánov združenia

 • Vyslovovať kritiku všetkých orgánov a funkcionárov združenia a požadovať ochranu pred postihom za ňu

 • Na obhajobu svojich demokratických práv a slobôd

 • Využívať všetky práva, ktoré svojim členom zabezpečí občianske združenie Oprášené krpce.

Člen je povinný :

 • Dodržiavať stanovy a predpisy, plniť uznesenia orgánov združenia a podielať sa na plnení programu združenia

 • Oznamovať príslušnému orgánu združenia všetky skutočnosti dôležité z hľadiska evidencie, vzniku, trvania, alebo zániku svojho členstva

 • Zúčastňovať sa na činnosti združenia a v jej orgánoch, ktorých je členom

 • Riadne vykonávať zverenú funkciu vo výbore združenia a z tejto činnosti sa zodpovedať členom, ktorí ho zvolili

 • Riadne sa starať o majetok združenia, ktorý mu je zverený

Zánik členstva :

Členstvo v občianskom združení Oprášené krpce zaniká vyňatím z evidencie členov z dôvodu :

 1. Vystúpenia

 2. Zániku združenia

 3. Vyškrtnutia

 4. Vylúčenia

 5. Úmrtia

Článok 4

štruktúra združenia

Občianske združenie Oprášené krpce bude pri svojej činnosti v rámci volebného obdobia uplatňovať nasledovnú štruktúru :

 1. Vedenie združenia

 2. Členská základňa

Článok 5

orgány združenia

Orgánmi občianskeho združenia Oprášené krpce sú :

 1. Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza

 2. Výkonným orgánom združenia je vedenie združenia

 3. Štatutárom združenia je predseda a podpredseda vedenia

 4. Kontrolným orgánom je revízna komisia

Členská schôdza :

 • Je najvyšším orgánom združenia, rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia

 • Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

 • Schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

 • Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

 • Volí a odvoláva členov výkonného orgánu a revíznu komisiu

 • Členskú schôdzu zvoláva po návrhu predsedu vedenie združenia

 • Členská schôdza sa koná najmenej jedenkrát ročne. Zápis a uznesenia z členskej schôdze sú záväzné pre všetky orgány a členov združenia

Vedenie združenia :

 • Vedenie združenia je výkonným orgánom

 • Riadi činnosť združenia medzi jednotlivými členskými schôdzami a je oprávnené konať v mene združenia vo vzťahu k štátnym a iným orgánom

 • Volí a odvoláva predsedu ako štatutárneho zástupcu združenia

 • Zasadnutia vedenia sa uskutočňujú podľa plánu práce na príslušný rok

 • Zápis a uznesenia z Vedenia združenia sú záväzné pre všetkých členov

 • Zvoláva a pripravuje rokovanie členskej schôdze

Revízna komisia :

 • Revízna komisia je revíznym orgánom. V mene komisie vystupuje jej predseda. Komisia vykonáva svoju činnosť podľa vlastného plánu kontrolnej činnosti

 • Zasadnutie zvoláva jej predseda alebo ním poverený člen

 • Členovia revíznej komisie nesmú byť počas výkonu svojej funkcie členmi vedenia združenia

 • Revízna komisia aspoň dvakrát ročne kontroluje hospodárenie združenia

 • Z kontroly vypracuje správu o hospodárení, ktorú predloží členskej schôdzi na schválenie

Článok 6

zásady hospodárenia

 1. hospodárenie združenia sa uskutočňuje na základe schváleného rozpočtu

 2. zdrojmi majetku sú dobrovoľné príspevky členov, dary fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb

 3. výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.

Článok 7

zánik združenia

O zániku združenia Oprášené krpce zlúčením, alebo rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidačnú komisiu, ktorá najskôr vyrovná vetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia potom oznámi najneskôr do 15. Dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Článok 8

záverečné ustanovenia

 1. Stanovy občianskeho združenia schválila členská schôdza dňa 19. Júla 2011

 2. Zmeny a doplnky k stanovám schvaľuje členská schôdza svojím uznesením na návrh vedenia združenia.

V Žiline dňa 19. Júla 2011

Schválil : predseda prípravného výboru RNDr. Danka Šedová

Za revíznu komisiu po schválení členskej schôdze : Milan Poliak